Open navigation

Công văn 1997/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1997 / TCT - CS 

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam;

Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

(Đ/c: lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, X. Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Trả lời công văn số  CV28 / 2015  ngày 30/10/2015 của Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:


“...Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”


Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT 0% như sau:


“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.


…”


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện áp dụng thuế suất 0%.


Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% gồm:


“…


- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

…”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên và căn cứ “Hợp đồng thuê nhà xưởng và văn phòng” ký ngày 01/11/2012 giữa Bên cho thuê nhà xưởng (Bên A) - Công ty cổ phần nội thất kim khí ACE và Bên thuê nhà xưởng (Bên B) - Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số  1394 / CT - TT & amp ;HT ngày 28/9/2015.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam và Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.