Open navigation

Công văn 2041/TCT-CS Tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2041 / TCT - CS 

V/v tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Create Medic.

(Đ/c: Lô 303- Đường 7A- KCN Amata- P. Long Bình- Biên Hòa- Đồng Nai)


Trả lời công văn số  21 - 1 / VCM  ngày 12/01/2016 của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Luật số  71 / 2014 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước;


Căn cứ quy định tại điểm 2 khoản 6 Điều 5 Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ về trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ;


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế.


Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, ngày 22/12/2015, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số  8365 / CT - TTHT  trả lời Công ty là phù hợp quy định.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Việt Nam Create Medic biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.