Open navigation

Công văn 2084/TCT-DNL Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2084 / TCT - DNL 

V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease.

Địa chỉ: 28th floor, Sai Gon Trade center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM 

Mã số thuế: 0304738328


Tổng cục Thuế nhận được công văn số ACC31032016 ngày 31/3/2016 của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease kiến nghị về thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số  32 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:


“Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”


Căn cứ Điều 12 Thông tư số  32 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.


Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn, do đó Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease sử dụng hóa đơn điện tử để phục vụ cho hạch toán kế toán và kê khai thuế. Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy để gửi cho khách hàng trong một số trường hợp sau:


  • Khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn chuyển đổi trong giai đoạn đầu triển khai.


  • Khách hàng không có phương tiện nhận hóa đơn điện tử.


  • Khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại Công ty.


Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số  32 / 2011 / TT - BTC  của Bộ Tài chính nêu trên. Khách hàng của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease được sử dụng hóa đơn này để hạch toán và kê khai thuế theo quy định.


Để triển khai hóa đơn điện tử có hiệu quả, đề nghị Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease chủ động tuyên truyền cho khách hàng việc thực hiện hóa đơn điện tử để khách hàng hiểu và chấp nhận hóa đơn điện tử, đồng thời chủ động phối hợp với Cục thuế địa phương để Cục thuế hỗ trợ trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử.


Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, PC, KK, Cục CNTT;

  • Cục thuế TP Hồ Chí Minh;

  • Webside TCT;

  • Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.