Open navigation

Công văn 29339/CT-HTr Chính sách thuế đối với việc kê khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  29339 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Liên danh nhà thầu KT Consortium

Địa chỉ: Số 1, ngõ 17 phố Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội


Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  L - KT / CV_240316  ngày 24/3/2016 của Liên danh nhà thầu KT Consortium (gọi tắt là Liên danh), không hình thành tư cách pháp nhân, chưa thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam, hỏi về chính sách thuế đối với việc kê khai nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án “thành lập 05 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc” bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.


+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:


“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu”.


+ Tại Chương II quy định căn cứ tính thuế và Phương pháp tính thuế:


“Mục 2


NỘP THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ TNDN TRÊN CƠ SỞ KÊ KHAI DOANH THU, CHI PHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ (sau đây gọi tắt là phương pháp kê khai)


Điều 8. Đối tượng và điều kiện áp dụng


Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

  2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;


  3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.Mục 3


NỘP THUẾ GTGT, NỘP THUẾ TNDN THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ TÍNH TRÊN DOANH THU (sau đây gọi tắt là phương pháp trực tiếp) 


Điều 11. Đối tượng và điều kiện áp dụng


Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.Mục 4


NỘP THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ TNDN THEO TỶ LỆ % TÍNH TRÊN DOANH THU (sau đây gọi tắt là phương pháp hỗn hợp) 

Điều 14. Đối tượng và điều kiện áp dụng


Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Mục 2 Chương II và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế...”


Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:


+ Liên danh nhà thầu KT Consortium là nhà thầu nước ngoài, không thành lập tư cách pháp nhân, hiện tại chưa thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam, chưa đăng ký mã số thuế do đó khi phát sinh thuế nhà thầu tại Việt Nam, bên phía Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu theo phương pháp trực tiếp.


Việc Tập đoàn KT là một thành viên trong Liên danh nhà thầu KT Consortium đã ký hợp đồng nhà thầu tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam (tỉnh Quảng Bình), đã được cấp mã số thuế thực hiện dự án tại Quảng Bình và đăng ký áp dụng nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp, không liên quan đến phương pháp nộp thuế của Liên danh nhà thầu KT Consortium.

+ Trường hợp Liên danh nhà thầu KT Consortium có thành lập cơ sở thường trú tại Việt Nam (dưới hình thức văn phòng dự án); có thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo thời hạn thực hiện hợp đồng là 14 tháng; có thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế, nhưng không tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính theo phương pháp trực tiếp.


+ Việc xác định phương pháp trực tiếp để nộp thuế Nhà thầu, căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều 8 Thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, thì đơn vị không phải thành lập cơ sở thường trú tại Việt Nam và đăng ký mã số thuế.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Liên danh nhà thầu KT Consortium được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng: KT5;

  • Phòng pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(02).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.