Open navigation

Công văn 29344/CT-HTr Trả lời chính sách thuế đối với tỷ giá trên hóa đơn giá trị gia tăng


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  29344 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; MST: 0103171663.


Trả lời công văn số  01 / CV - 160405  ngày 07/04/2016 của Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4, Điều 2 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế.

“4. Sửa đổi bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

... 3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

  • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

  • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

  • Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty được phép sử dụng đồng ngoại tệ (USD) làm đồng tiền hạch toán kế toán thì khi xuất hóa đơn cho khách hàng thu VNĐ hoặc ngoại tệ khác USD, Công ty ghi tỷ giá trên hóa đơn là tỷ giá mua VNĐ hoặc tỷ giá mua ngoại tệ khác (tức là tỷ giá bán USD) của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh.

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng pháp chế;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.