Open navigation

Công văn 29354/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế đối với việc thực hiện hóa đơn điện tửTỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  29354 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Trung tâm thông tin di động Vietnamobile

- Chi nhánh Công ty CP Viễn thông Hà Nội

(Địa chỉ: Tầng 6, số 7 Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) MST: 0101189672-004


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số:  68 / VNM  ngày 22/02/2016 của Trung tâm thông tin di động Vietnamobile - Chi nhánh Công ty CP Viễn thông Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc thực hiện hóa đơn điện tử, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định:

  “...5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử...”

 • Căn cứ Thông tư  32 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 quy định nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử:

“1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua.”

2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

 1. Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

 2. Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

 3. Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

 4. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

  đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

 5. Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

 • Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.”

+ Tại Điều 7 quy định nội dung của hóa đơn điện tử quy định:

“1 ...Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ theo quy định trên, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư  32 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì Công ty thực hiện khởi tạo và phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 7 Thông tư  32 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm thông tin di động Vietnamobile - Chi nhánh Công ty CP Viễn thông Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 3;

 • Phòng pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.