Open navigation

Công văn 31037/CT-HTr Thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa để sản xuất, gia công hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31037 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) 

(Địa chỉ: Lô 37, 38 và 39 khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội) MST: 0101296385


Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số:  776 / 2015 - CV - HC  ngày 14/12/2015 về việc bổ sung tài liệu theo thông báo số  79316 / TB - CT - HTr  cho công văn số  759 / 2015 - CV - HC  ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa để sản xuất, gia công hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất; Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:


  + Tại Điều 2 Chương I quy định đối tượng không chịu thuế GTGT quy định:


  “Điều 2. Đối tượng chịu thuế


  Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất; kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”


  + Tại tiết b khoản 1 Điều 9, tiết b khoản 2 Điều 9 Chương I quy định thuế suất 0%, điều kiện áp dụng thuế suất 0% quy định:


  “Điều 9. Thuế suất 0%


  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.


  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.


  + Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%.


 • Căn cứ Hợp đồng cho mượn khuôn ép nhựa ký giữa Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam và Công ty TNHH Canon Việt Nam số  CVN - thanglong / NVF - 10  ngày 28/02/2013.


 • Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa số VF-15-09-004 ngày 14/09/2015.


Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam (không phải là doanh nghiệp chế xuất, không nằm trong khu phi thuế quan) mượn khuôn ép nhựa của Công ty TNHH Canon Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, để sản xuất, gia công hàng hóa cho Công ty TNHH Canon Việt Nam. Trong quá trình sử dụng tại Công ty có một số khuôn bị  hỏng /  hao mòn, để tiếp tục sử dụng khuôn ép nhựa này và cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty đã ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa các khuôn ép nhựa này với Công ty TNHH Canon Việt Nam vì dịch vụ này thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.


Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.