Open navigation

Công văn 31786/CT-HTr Trả lời chính sách thuế đối với hóa đơn bị lập sai


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31786 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH thang máy Thyssenkrupp Việt Nam

(Địa chỉ: Số 198 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội MST: 0101403862.)


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  173 / 16 / TKEVN - HN - TCKT  ngày 06/04/2016 của Công ty TNHH thang máy Thyssenkrupp Việt Nam (TKEV) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Điều 10 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/05/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về việc xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:


“...2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định


3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng …, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”


Căn cứ quy định trên:


+ Trường hợp hóa đơn đã lập vào tháng  01 / 2015  và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

+ Trường hợp hóa đơn đã lập vào tháng  01 / 2015  và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.


+ Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời cho Công ty TNHH thang máy Thyssenkrupp Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.