Open navigation

Công văn 31787/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài đến Việt Nam làm việc


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31787 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Chi nhánh Hồ Chí Minh

(Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

MST: 0106680901-001)


Trả lời công văn số CV30102015 ngày 30/10/2015 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO- Chi nhánh Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số  65 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.


  + Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Chương I quy định cá nhân cư trú và không cư trú như sau:


  "1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:


  1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.


   Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.


  2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:


   2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này."

   + Tại Khoản 1 Điều 18 Chương III quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công như sau:
   Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

   1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%."

 • Căn cứ Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ.


+ Tại Điều 53 Chương VII quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:


"Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân


Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.


Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.


Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.


1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.


Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số  01 / ĐNHT  ban hành kèm theo Thông tư này.


 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó."


- Căn cứ Công văn số  1657 / TCT - TNCN  ngày 20/04/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú.


Căn cứ quy định trên, trường hợp ông Ananda là người nước ngoài đến Việt Nam từ ngày 16/05/2012, đến ngày 31/03/2015 ông kết thúc hợp đồng lao động và rời khỏi Việt Nam thì trong năm 2015 ông được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế của ông trong năm 2015 kê khai và nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% và không phải quyết toán thuế khi rời Việt Nam. Việc thay đổi tình trạng cư trú đã dẫn đến số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì cá nhân thực hiện làm hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điều 53 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC .

Tuy nhiên ông Ananda đã về nước, do vậy Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hướng dẫn cá nhân làm hồ sơ hoàn số thuế nộp thừa hoặc làm các thủ tục ủy quyền theo quy định.


Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 đề được hướng dẫn cụ thể.


Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Chi nhánh Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Công ty TNHH Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam;

 • Phòng Kiểm tra 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2). (7; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.