Open navigation

Công văn 1814/BHXH-ST ngày 24/05/2016 Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

 Hết hiệu lực: 07/10/2016 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/BHXH-ST

V/v thu hồi thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Bo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Tháng 12/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 9740/BYT-BH chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành về việc thu hồi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với những trường hợp người lao động ngừng đóng BHYT không nộp lại thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng, Đ đm bảo sự phối hp giữa Bo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tt là BHXH tỉnh); Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (viết tt là các Trung tâm Giám định BHYT), vi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) và đơn vị sử dụng lao động (viết tắt là đơn vị), BHXH Việt Nam hướng dẫn quy trình cập nhật và tra cu dữ liệu người lao động ngừng đóng BHYT không nộp lại thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (viết tắt là người tham gia không trả thẻ BHYT) như sau:

1. Đi với đơn vị

Khi có Điều chỉnh giảm người tham gia BHYT, đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo quy định tại Quyết định s 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trường hợp người tham gia không trả thẻ BHYT thì tại cột ghi chú trên Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (mẫu D02-TS) ghi nội dung “chưa nộp lại th BHYT cho đơn vị”, viết tt là CNT.

2. Cơ quan BHXH

2.1. Bộ phận một cửa: tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) do đơn vị chuyển đến và chuyển cho Phòng/Tổ quản lý thu.

2.2. Phòng/Tổ qun lý thu

Tiếp nhận hồ sơ và dữ liệu điện t (nếu có) do bộ phận một cửa hoặc đơn vị chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu các ch tiêu trên danh sách và tờ khai theo quy định (bao gồm cả người tham gia không trả thẻ BHYT); cập nhật d liệu, Điều chỉnh giảm số phải thu trong chương trình quản lý thu; kết xuất dữ liệu người tham gia không trả thẻ BHYT theo mẫu số 01/CNT (có mu đính kèm). Sau đó, chuyển hồ sơ và dữ liệu cho Phòng/Tổ cấp sổ, th.

2.3. Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ

Nhận hồ sơ và dữ liệu do Phòng/Tổ quản lý thu chuyển đến; kitra, đối chiếu hồ sơ, danh sách (bao gồm cả d liệu người tham gia không trả thẻ BHYT) với d liệu đang quản lý. Nếu khớp đúng thì thực hiện in sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định, đồng thời chuyển dữ liệu người tham gia không trả thẻ BHYT cho Phòng Công nghệ thông tin (CNTT). Nếu không khớp đúng thì lập phiếu trả hồ sơ, chuyển lại cho Phòng/Tổ quản lý thu để xử lý.

2.4. Phòng CNTT

- Nhận dữ liệu người tham gia không trả thẻ BHYT do Phòng Cấp s, thẻ và BHXH huyện chuyển đến, tổng hợp chung toàn tỉnh. Định kỳ cuối ngày làm việc: chuyển dữ liệu về Trung tâm CNTT - BHXH Việt Nam để tổng hợp chung toàn quốc.

- Hàng ngày: truy cập vào cơ sở dữ liệu dùng chung của BHXH Việt Nam để tải dữ liệu người tham gia không tr thẻ BHYT về BHXH tnh; tích hợp dữ liệu người tham gia không trả thẻ BHYT ti về từ cơ sở dữ liệu dùng chung của BHXH Việt Nam vào Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, chuyển cho các cơ sở KCB BHYT để các cơ s KCB BHYT tra cứu khi tiếp nhận bệnh nhân đến KCB BHYT.

2.5. Trung tâm CNTT - BHXH Việt Nam

Nhận dữ liệu người tham gia không tr thẻ BHYT do BHXH các tnh chuyển đến, tổng hợp dữ liệu chung toàn quốc và tích hợp vào cơ s d liệu dùng chung của BHXH Việt Nam, để BHXH các tỉnh và các Trung tâm Giám định BHYT truy cập, tải dữ liệu người tham gia không trả th BHYT về BHXH các tỉnh, Trung tâm Giám định BHYT.

2.6. Trung tâm Giám định BHYT

Hàng ngày, truy cập cơ sở dữ liệu dùng chung của BHXH Việt Nam đ tải dữ liệu người tham gia không trả thẻ BHYT về Trung tâm Giám định BHYT; chuyển dữ liệu cho các cơ sở KCB BHYT để các cơ sở KCB BHYT tra cứu khi tiếp nhận bệnh nhân đến KCB BHYT.

3. Cơ sở KCB BHYT

3.1. Các cơ s KCB khi tiếp nhận bệnh nhân đến KCB BHYT (trừ trường hợp có giấy chuyển viện), thực hiện cập nhật, kiểm tra, đối chiếu thông tin mã th BHYT với dữ liệu người tham gia không trả thẻ BHYT trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tnh hoặc trong dữ liệu do BHXH tỉnh hoặc Trung tâm Giám định BHYT chuyển đến.

3.2. Thu hồi thẻ BHYT chuyển cho cơ quan BHXH theo quy định ca Luật BHYT.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Các Ban: Thu, Sổ - Thẻ, Thực hiện chính sách BHYT có trách nhiệm chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

4.2. Trung tâm CNTT - BHXH Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các Ban nghiệp vụ liên quan hiệu chnh phần mềm qun lý thu BHXH, BHYT để bóc tách danh sách người tham gia không trả th BHYT.

- Nghiên cu, xây dựng phần mềm hỗ trợ tra cứu người tham gia không trả th BHYT cho các cơ s KCB.

4.3. Trung tâm Giám định BHYT

y dng quy chế phối hợp gia cơ quan BHXH với các cơ sở KCB BHYT theo phân cấp quản lý; hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT cài đặt phần mềm hỗ trợ tra cứu, khi có phần mềm hỗ trợ của BHXH Việt Nam.

4.4. BHXH các tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/T nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, huyện thực hiện chuyển dữ liệu người tham gia không trả th BHYT về Trung tâm CNTT - BHXH Việt Nam theo đúng thời hạn quy định; có văn bản hướng dẫn các đơn vị lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo him thất nghiệp khi có phát sinh người tham gia không trả th BHYT; xây dựng quy chế phi hợp với các cơ sở KCB BHYT theo phân cấp quản lý; Phòng CNTT - BHXH tỉnh hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT truy cập để tra cứu dữ liệu người tham gia không trả thẻ BHYT trên Cổng thông tin điện t ca BHXH tỉnh; hướng dẫn các cơ s KCB BHYT cài đặt phần mềm hỗ trợ tra cứu khi có phần mềm h trợ của BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: LĐTB&XH, YT (để b/c);
 - T
ng Giám đốc (để b/c):
 - Các Phó Tổn
g Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, CNTT;
 - Lưu: VT, ST (03
b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đỗ Văn Sinh

 


 

BHXH VIỆT NAM

BHXH TNH………

Mu số 01/CNT
(Ban hành kèm theo Công văn số 1814/BHXH-ST ngày 24 tháng 5 năm 2016 của BHXH Việt Nam)

 

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA KHÔNG TRẢ THẺ BHYT

STT

Họ và tên

Mã thẻ BHYT

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Thời hạn sử dụng thẻ (từ…đến…)

Nơi đăng ký KCB ban đầu
(Tên và mã cơ sở KCB)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.