Open navigation

Công văn 4586/TCHQ-GSQL Địa điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho xe mô tô nguyên chiếc để kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4586 / TCHQ - GSQL 

V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty Honda Việt Nam.

(Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)


Trả lời công văn số 359/2016/HVN/D ngày 25/4/2016 về việc địa điểm làm thủ tục nhập khẩu cho xe mô tô nguyên chiếc để kinh doanh của Công ty Honda Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tại điểm 1 Điều 4 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định địa điểm làm thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan. Tuy nhiên, để áp dụng linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ, tại điểm 2 quy định: “Căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu”.


Tại Khoản b Điểm 1 Điều 19 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì “Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;”


Như vậy, hiện tại Công ty có thể lựa chọn Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến để đăng ký tờ khai cho hàng hóa nhập khẩu. Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu, Công ty đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa thuộc danh mục ban hành để thực hiện đúng theo quy định.


Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan dự định đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Honda Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.