Open navigation

Công văn 4600/TCHQ-GSQL Người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4600 / TCHQ - GSQL 

V/v người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  769 / HQTN - NV  ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc người khai hải quan hàng quá cảnh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 241 Luật Thương mại năm 2005 thì quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Trong đó, có bao gồm việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.


Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 thì người khai hải quan có bao gồm người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.


Như vậy, trường hợp người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Luật Thương mại thì được thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.


Trường hợp “người khai” tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa quá cảnh không đồng thời là “người vận chuyển” (người thực hiện dịch vụ quá cảnh) thì “người khai” phải được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.