Open navigation

Công văn 4691/TCHQ-TXNK Xác định mã số HS


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4691 / TCHQ - TXNK 

V/v xác định mã số HS

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Bình Trí

(số 69 đường 26, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2204 / BT - BTC  ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH Bình Trí kiến nghị về việc phân loại tại Thông báo kết quả phân tích số  1942 / TB - CNHP  ngày 31/12/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Căn cứ chú giải 1 Chương 29 tại Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính: Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:


  1. Các hợp chất hữu cơ riêng biệt đã được xác định riêng về mặt hóa học, có hoặc không chứa tạp chất;


  2. Các hỗn hợp của hai hay nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất), trừ hỗn hợp các chất đồng phân hydro carbon mạch hở (trừ các chất đồng phân lập thể), no hoặc chưa no (Chương 27);...


 2. Mặt hàng có kết quả phân tích là “Hỗn hợp dung môi hydrocacbon C6 (metylpentan, hexan, cyclohexan, metylcyclopentan) có nguồn gốc từ dầu mỏ, có điểm sôi đầu và điểm sôi cuối trong khoảng 67 đến 70°C”; Theo tài liệu kỹ thuật gồm: 2-Methylphentane 4,99%; 3- methylpentane 12,10%; N-Hexane 63,79%; Methylcyclopentane 18,31%; Cyclohexane 0,11%; Others 0,7%, bị loại trừ khỏi Chương 29 theo chú giải 1 Chương 29. Do vậy, việc phân loại mặt hàng có kết quả phân tích nêu trên thuộc mã số 2901.10.00 là không có cơ sở.


 3. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015, nội dung nhóm 27.10: Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải;


- Theo giải trình của Công ty tại công văn số  2204 / BT - BTC  ngày 22/4/2016 thì mặt hàng dùng cho ngành sơn, mực in, ... Mặt khác, theo tài liệu kỹ thuật mặt hàng gồm: 2- Methylphentane 4,99%; 3-methylpentane 12,10%; N-Hexane 63,79%; Methylcyclopentane 18,31%; Cyclohexane 0,11%; Others 0,7%; Theo kết quả phân tích mẫu hàng là “Hỗn hợp dung môi hydrocacbon C6 (metylpentan, hexan, cyclohexan, metylcyclopentan) có nguồn gốc từ dầu mỏ, có điểm sôi đầu và điểm sôi cuối trong khoảng 67 đến 70°C nên phù hợp thuộc mã số 2710.12.60 “- - - Dung môi nhẹ khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Bình Trí biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Tài chính (để báo cáo);

 • Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để theo dõi);

 • Lưu: VT, TXNK-PK-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.