Open navigation

Công văn 4721/TCHQ-GSQL Xuất khẩu nông sản, tái xuất hàng hóa qua một số địa điểm biên giới thuộc tỉnh Lào Cai


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4721 / TCHQ - GSQL 

V/v xuất khẩu nông sản, tái xuất hàng hóa qua một số địa điểm biên giới thuộc tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số  691 / HQLC - NV  ngày 19/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc thực hiện xuất khẩu nông sản, tái xuất mặt hàng đường qua các địa điểm Na Lốc, Bản Quẩn và Lũng Pô thuộc tỉnh Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  808 / VPCP - KTTH  ngày 5/5/2016 của Văn phòng Chính phủ; công văn số  210 / BCT - XNK  ngày 17/5/2016 của Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc làm thủ tục xuất khẩu nông sản sản xuất trong nước và tái xuất mặt hàng đường theo chỉ đạo tại công văn số  808 / VPCP - KTTH  ngày 5/5/2016 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai nêu tại công văn số  691 / HQLC -  NV dẫn trên. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu hàng hóa nông sản sản xuất trong nước, tái xuất mặt hàng đường qua các địa điểm Na Lốc, Bản Quẩn và Lũng Lô theo hướng dẫn tại công văn số  8593 / TCHQ - GSQL  ngày 18/9/2015 của Tổng cục Hải quan. Thời gian thực hiện đến hết năm 2016.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện, quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo ngay để có hướng dẫn, xử lý kịp thời./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.