Open navigation

Công văn 4867/TCHQ-TXNK Thông tin thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4867 / TCHQ - TXNK 

V/v thông tin thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Tản Viên.

(Địa chỉ: Cụm CN Bình Phú, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, Tp. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  11 - 2016 / CV - TV  ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Tản Viên về việc áp mã HS và áp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn nêu trên của Công ty không kèm theo hồ sơ và các tài liệu liên quan, do vậy Tổng cục Hải quan trả lời các vấn đề theo đề nghị của Công ty trên cơ sở nguyên tắc áp dụng văn bản liên quan, cụ thể:

  1. Căn cứ Danh mục HH XNK VN ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/11/2015:

    • Nhóm 83.02 áp dụng cho hàng hóa có mô tả “Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, mành che, khung vỏ xe, yên cương, rương, hòm hay các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự; bánh xe đẩy loại nhỏ có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản”.

    • Nhóm 94.03 bao gồm các mặt hàng “Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng”. Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 94.03 ban hành kèm theo công văn số  11369 / TCHQ -  TXNK ngày 01/12/2015 về việc bản dịch Chú giải chi tiết HS.

  2. Căn cứ Thông tư số  166 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018, trường hợp mặt hàng được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc thỏa mãn các điều kiện tại Điều 2 thì được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA.

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước không phải là thành viên của Hiệp định Thương mại hàng hóa như Đài Loan thì áp dụng thuế suất nhập khẩu theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Tản Viên xác định bản chất hàng hóa thực tế dự định nhập khẩu, căn cứ các hướng dẫn và tham khảo các văn bản nêu trên tại trang web www.customs.gov.vn để áp dụng thuế suất cho hàng hóa và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tản Viên được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.