Open navigation

Công văn 681/GSQL-TH Thực hiện quy định trong quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, CFS


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  681 / GSQL - TH 

V/v thực hiện các quy định trong quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, CFS.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội


Trả lời công văn số  509 / HQHN - GSQL  ngày 23/02/2016 của Cục Hải quan Hà Nội về việc thực hiện các quy định trong quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, CFS, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

  1. Về phần mềm quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, CFS:


    Cục Giám sát quản lý ghi nhận ý kiến tham gia của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Hiện tại, tiêu chí về tiêu chuẩn phần mềm quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, CFS đã được Cục Giám sát quản lý đề xuất đưa vào dự thảo Nghị định quy định Điều kiện thành lập cửa hàng miễn thuế, địa điểm làm thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan. Cục Giám sát quản lý sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi văn bản được ban hành.


  2. Về hoạt động của Kho bảo thuế:


Theo hướng dẫn tại công văn số  18195 / BTC - TCHQ  ngày 8/12/2015 của Chính phủ thì đối với kho bảo thuế đã được thành lập trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số  08 / 2015 /  NĐ-CP hiện không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 92 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ-CP thì được tiếp tục hoạt động đến 30/6/2016.


Trường hợp Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài có đề nghị được tiếp tục hoạt động kho bảo thuế thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Giao thông Vận tải để xin cơ chế áp dụng đặc thù.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.