Open navigation

Công văn 682/GSQL-GQ1 Nhập khẩu cụm máy đóng gói


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  682 / GSQL - GQ1 

V/v nhập khẩu cụm máy đóng gói

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hạt Giống Việt.

(Số 9 ngách  4 / 442  Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội )


Trả lời công văn số  01 / VS - HQ2016  ngày 07/4/2016 của Công ty TNHH Hạt Giống Việt về việc nhập khẩu cụm máy đóng gói, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Điều 3 Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài “Trừ hàng hóa thuộc Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh Mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.”. Như vậy, đối với hàng hóa không thuộc Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh Mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  và các văn bản pháp luật khác việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về phân loại máy liên hợp hoặc tổ chức máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Căn cứ Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu Cụm máy đóng gói hạt giống lúa gồm: Máy đóng gói tự động, Máy cân 4 cân đa cầu, Giá đỡ bằng khung thép sơn, Gàu tải nâng cao sơn bảo vệ, Băng tải thu hồi sản phẩm đóng gói, Máy nén khí, không phải là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85, Chương 90 (do có Giá đỡ bằng khung thép (sản phẩm thuộc Chương 73 hoặc Chương 83)). Theo đó, phải phân loại theo từng mặt hàng với mã số tương ứng theo quy định tại Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, không kê khai toàn bộ cụm máy đóng gói theo mã số 8422.40.00.

Do công văn của Công ty không có thông tin hay tài liệu kỹ thuật cho các hạng Mục máy móc riêng rẽ thuộc Cụm máy đóng gói nêu trên nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để hướng dẫn mã HS cho Công ty, đề nghị Công ty căn cứ thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động, chức năng, công dụng... của từng mặt hàng, đối chiếu với hướng dẫn phân loại hàng hóa tại Thông tư  14 / 2015 / TT - BTC  để xác định mã HS cho hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan dự định đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.