Open navigation

Công văn 691/GSQL-TH Vướng mắc liên quan đến xác minh tính hợp lệ của C/O


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  691 / GSQL - TH

V/v xác minh C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu


Trả lời công văn số  1113 / HQBRVT - GSQL  ngày 20/4/2016 của Cục Hải quan Vũng Tàu vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và thông báo khi có kết quả trả lời.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.