Open navigation

Công văn 703/GSQL-GQ2 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với khuôn đúc để sản xuất sản phẩm nhựa đúc cơ khí


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  703 / GSQL - GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam.

(địa chỉ: Lô 37, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội)


Trả lời công văn số  104 / NSVH - KT  ngày 28/04/2016 của Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với khuôn đúc để sản xuất sản phẩm nhựa đúc cơ khí, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo trình bày tại công văn số  104 / NSVH - KT  dẫn trên thì Công ty là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có phát sinh việc bán khuôn cho khách hàng nước ngoài. Theo thỏa thuận thì khuôn này được giữ lại tại Công ty để tiếp tục sản xuất sản phẩm nhựa đúc cơ khí cho khách hàng nước ngoài này. Đối với trường hợp này, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 86 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để nghiên cứu, thực hiện.


Tuy nhiên, trong các trường hợp Công ty chưa nêu cụ thể quan hệ giữa Công ty với khách hàng theo hình thức gì như thuê mượn hay theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công... Do vậy, để được hướng dẫn cụ thể đề nghị Công ty trình bày rõ với Chi cục hải quan nơi quản lý DNCX để được hướng dẫn.


Trường hợp thực tế nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì đề nghị Chi cục hải quan nơi quản lý DNCX báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan Tp.Hà Nội (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.