Open navigation

Công văn 4021/VPCP-KGVX Ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4021 / VPCP - KGVX 

V/v Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.


Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số  4359 / BTTTT - THH  ngày 31 tháng 12 năm 2015 và văn bản số  1153 / BTTTT - THH  ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Đồng ý Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát kỹ dự thảo Nghị định, bảo đảm tháo gỡ tối đa các vấn đề vướng mắc trong quy trình đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin theo tinh thần của Nghị quyết  36a / NQ - CP  ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);

  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

  • Các Bộ: TC, KHĐT, TP;

  • Hội Tin học Việt Nam;

  • Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam;

  • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KHTC, Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.