Open navigation

Công văn 4080/VPCP-KTTH Phí quyền hoạt động viễn thông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4080 / VPCP - KTTH 

V/v phí quyền hoạt động viễn thông

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số  20 / TTr - BTTTT  ngày 27 tháng 4 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số  6085 / BTC - CST  ngày 06 tháng 5 năm 2016) về việc phí quyền hoạt động viễn thông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan liên quan căn cứ Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 ban hành Thông tư hướng dẫn về phí quyền hoạt động viễn thông theo đúng quy định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.