Open navigation

Công văn 2165/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với công ty có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2165 / TCT - KK 

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số  494 / CT - KT2  ngày 25/2/2016, công văn số  321 / CT - KTr2  ngày 01/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 16 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; thì:


Trường hợp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với nước ngoài: Hợp đồng số 0203KHK AGV-UNI ngày 04/9/2015, Hợp đồng số 03 NXC BTI- UNI ngày 9/9/2015, Hợp đồng số 42 AGV-UNI ngày 15/11/2015 thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện kiểm tra đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đồng xuất khẩu; tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan; hóa đơn xuất  khẩu / hóa  đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa mua vào, hàng hóa xuất khẩu; chứng từ chứng minh về vận tải; nếu sau khi thực hiện kiểm tra không phát hiện có rủi ro, nghi vấn về việc hoàn thuế thì Bộ Tài chính nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Nghệ An tại công văn số  494 / CT - KT2  ngày 25/2/2016.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TCHQ;

  • Các Vụ (BTC): PC, CST;

  • Các Vụ (TCT): CS, PC, TTr;

  • Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.