Open navigation

Công văn 2218/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2218 / TCT - CS 

V/v: Chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai


Trả lời Công văn số  793 / CT - QLCKTTĐ  ngày 27/1/2016 và Công văn số  331 / CT -  QLCKTTĐ ngày 15/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19/12/2013 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số  77 / 2014 / TT - BTC  ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số  46 / 2014 / NĐ - CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:


  “Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số  46 / 2014 / NĐ - CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và hướng dẫn tại Thông tư này. ”


 • Căn cứ Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:


  + Tại Khoản 4 Điều 6 quy định:


  “Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.”


  + Tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 20 quy định:


  “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.


  3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đáp ứng các Điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định này nếu đã triển khai thực hiện dự án trước khi Nghị định này có hiệu lực và chưa thực hiện ưu đãi theo Nghị định số  61 / 2010 / NĐ - CP  ngày 04 tháng 6 năm 2010 thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại của dự án.”


 • Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số  05 / 2014 / TT - BKHĐT  ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“Dự án đã thực hiện trước ngày 10 tháng 2 năm 2014, ngày Nghị định số  210 / 2013 / NĐ -  CP có hiệu lực mà đáp ứng được các Điều kiện ưu đãi, hỗ trợ thì được ưu đãi, hỗ trợ như sau:


1. Được hưởng ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại của dự án tính từ ngày 10 tháng 2 năm 2014.”


Căn cứ các quy định trên, trường hợp dự án triển khai trước ngày 10/2/2014 (ngày Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19/12/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) và chưa thực hiện ưu đãi theo Nghị định số  61 / 2010 / NĐ - CP  ngày 04/6/2010 của Chính phủ mà người thuê đất đã hoàn thiện các thủ tục để được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật trong giai đoạn từ ngày 10/2/2014 đến trước ngày 01/7/2014 (ngày Nghị định số  46 / 2014 / NĐ - CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), nếu dự án đáp ứng các Điều kiện để được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  thì thời gian bắt đầu tính ưu đãi là kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và được miễn tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án tính từ ngày 10/2/2014.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế (BTC);

 • Cục Quản lý công sản;

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Lưu: VT, CS (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.