Open navigation

Công văn 2240/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2240 / TCT - CS

V/v: chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa


Trả lời Công văn số 86 / CT - QLĐ ngày 13/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84 / 2007 / NĐ - CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển Mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất:


  “1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.”


 • Tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46 / 2014 / NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:


  “Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp người thuê đất sử dụng đất vào Mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê.”


 • Tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 77 / 2014 / TT - BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46 / 2014 / NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:


“Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 46 / 2014 / NĐ - CP có hiệu lực thi hành nhưng từ ngày Nghị định số 46 / 2014 / NĐ - CP có hiệu lực thi hành, người thuê

đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 46 / 2014 / NĐ - CP .”
- Tại Điểm 1.2b Công văn số 7810 / BTC - QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“1. Về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (không bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản)


1.2. Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014


b) Trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 nhưng sau ngày 01/7/2014 mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; căn cứ đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định củapháp luật về đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phépđầu tư hoặc Đăng kýđầu tư, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định thuê đất hoặc thời điểm được bàn giao đất thực tế... ”


Căn cứ các quy định trên, trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 mà có thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất nhưng từ ngày 01/7/2014, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, nếu dự án thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46 / 2014 / NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ thời điểm bàn giao đất thực tế.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);

 • Cục Quản lý công sản;

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.