Open navigation

Công văn 35078/CT-HTr Trả lời chính sách thuế TNDN đối với khoản hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  35078 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Viện Công nghệ

(Địa chỉ: Số 25 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa, TP Hà Nội) MST: 0100100431


Trả lời công văn số  12 / VCN  ngày 04/4/2016 của Viện Công nghệ (sau đây gọi tắt là Viện) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Quyết định số  86 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị:


  + Tại Khoản 1, Điều 2 quy định đối tượng áp dụng như sau:


  “1. Đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời), việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiện theo quy định tại Quy chế này.”


  + Tại Khoản 2, Điều 12 quy định sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ đối với doanh nghiệp phải di dời như sau:


  “2. Nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này) được sử dụng để hỗ trợ các khoản sau đây:


  1. Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này;


  2. Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này;


  3. Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại điểm a và b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước.
   …”

   + Tại Điều 13 quy định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời.

 • Căn cứ Khoản 16 Điều 7 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản thu nhập khác:


“Điều 7. Thu nhập khác


Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).


Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện công nghệ thực hiện di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị theo quy định của Nhà nước thì khoản tiền hỗ trợ di dời mà Viện công nghệ nhận được từ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông, Công ty TNHH đầu tư RITM-MEKONG sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), các khoản hỗ trợ như hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề và các chi phí khác (nếu có) liên quan nằm trong thỏa thuận hỗ trợ chi phí di dời thì số tiền còn lại Viện công nghệ hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Công nghệ được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng Cục Thuế (để báo cáo);

 • Phòng Kiểm tra thuế số 3;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.