Open navigation

Công văn 7248/BTC-CST Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Potassium Humate (K-Humate)


BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7248 / BTC - CST 

V/v chính sách thuế GTGT đối với Potassium Humate (K-Humate).

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.


Bộ Tài chính nhận được văn bản số  3721 / HQHCM - TXNK  ngày 31/12/2015 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Potassium Humate (K-Humate). Về vấn đề này, sau khi tổng hợp ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại công văn số  2264 / BNN - TT  ngày 23/3/2016), Bộ Công Thương (tại công văn số  3465 / BCT - HC  ngày 21/4/2016), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Luật số  71 / 2014 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có quy định phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Ngày 27/2/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  26 / 2015 / TT - BTC  hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT -  BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trong đó tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư có hướng dẫn “Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn nêu trên thì:

Trường hợp mặt hàng K-Humate thuộc Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì được xác định là phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp mặt hàng K-Humate không thuộc trường hợp nêu trên thì là hóa chất hoặc nguyên liệu sản xuất phân bón nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  • TCT, TCHQ, Vụ PC;

  • Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  • Công ty TNHH Vidan;

  • Lưu: VT, CST(14b).

KT. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ


Phạm Đình Thi

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.