Open navigation

Thông tư 75/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 124/2011/TT-BTC

 Hết hiệu lực: 01/01/2017 


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  75 / 2016 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016


THÔNG TƯ


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ  34 / 2013 / TT - BTC  NGÀY 28/3/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ  124 / 2011 / TT - BTC  NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ


Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;


Căn cứ Luật Quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11  và Luật số  21 / 2012 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế; và các Nghị định của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11  và Luật số  21 / 2012 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế;


Căn cứ Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Căn cứ Nghị định số  23 / 2013 / NĐ - CP  ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số  124 / 2011 / TT -  BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.


Điều 1. Khoản 2 Điều 1 Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28 tháng 3 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:

 1. Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn Điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy định tại Điều 187 của Luật doanh nghiệp số  68 / 2014 / QH13  ngày 26/11/2014).


 2. Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: Điểm c Khoản 1 Điều 196 (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác); Điểm b Khoản 1 Điều 197 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty); Điểm c Khoản 1 Điều 198 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.


Điều 2. Hiệu lực thi hành


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016.


 2. Trong quá trình thực hiện, nếu văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.


Trường hợp có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.Nơi nhận:

 • Văn phòng TW và các ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng bí thư;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Viện Kiểm sát NDTC;

 • Ban Nội chính trung ương;

 • Tòa án NDTC;

 • Kiểm toán nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Cơ quan TW của các đoàn thể;

 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước;

 • Công báo;

 • Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

 • Website Chính phủ;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

 • Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.