Open navigation

Công văn 04/BHXH-CST Hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  04 / BHXH - CST 

V/v hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số  3995 / BHXH - NVGĐ1 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Ngày 12/12/2014 Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã có công văn số  3995 / BHXH - NVGĐ1  về việc hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung gửi các cơ sở KCB BHYT. Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo rõ hơn về việc khám chữa bệnh trái tuyến tại các bệnh viên tuyến huyện theo hướng dẫn của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 như sau:


 • Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế than toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều này theo tỷ lệ như sau:


  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức quyền lợi đúng quy định từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015.


   Theo hướng dẫn tại Quyết định số  1399 / QĐ - BHXH  ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì các bệnh viện tuyến huyện được quyền lợi KCB BHYT trái tuyến bao gồm:


   1. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng (phòng khám đa khoa trực thuộc các bệnh viện này).

   2. Bệnh viện y học cổ truyền hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng.

   3. Bệnh viện chuyên khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng có phòng khám đa khoa.

   4. Bệnh viện hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc Bộ Quốc phòng.

   5. Bệnh viện quân-dân y hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng .


Các trường hợp người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại các cơ sở KCB xã/ phường và tại các cơ sở KCB tuyến huyện khác theo quy định tại Thông tư số  37 / 2014 / TT - BYT  ngày 17/11/2014 về việc hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ không được hưởng quyền lợi KCB BHYT .


Trân trọng./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc;

 • Các Phòng chức năng;

 • BHX quận, huyện;

 • Sở y tế Tp. HCM (để p/h);

 • Lưu VT, NVGĐ1

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.