Open navigation

Công văn 15033/TCHQ-TXNK Vướng mắc hạch toán tiền thu được


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15033 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc hạch toán tiền thu được do bán hàng tồn đọng

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  3722 / HQHN - TXNK  ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc hạch toán tiền thu được do bán hàng tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về phương pháp hạch toán tiền thu được do bán hàng tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan hiện chưa được hướng dẫn tại Thông tư  32 / 2006 / TT - BTC  ngày 10/04/2006 và Thông tư  121 / 2007 / TT - BTC  ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc trên, hiện nội dung này đã bổ sung vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư  32 / 2006 / TT - BTC  ngày 10/04/2006 và Thông tư  121 / 2007 / TT - BTC  ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính để trình Bộ ban hành trong thời gian tới.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.