Open navigation

Công văn 15058/TCHQ-TXNK Hàng hóa nhập khẩu bán cho doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15058 / TCHQ - TXNK 

V/v hàng hóa nhập khẩu bán cho DNCX

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh.

(Số 76, đường Bàu Bàng, khu 1, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  281114 / CVQN - TXK  ngày 28/11/2014 của Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than đá có nguồn gốc nhập khẩu sau bán cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc xác định chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan phải dựa trên cơ sở thực tế hàng hóa và hồ sơ hải quan lô hàng có liên quan. Do vậy, trước hết đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét, giải quyết theo đúng trình tự thẩm quyền quy định. Trường hợp vướng mắc, cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan sẽ báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.