Open navigation

Công văn 15075/TCHQ-GSQL Nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với hoạt động mua, bán hàng hóa thông qua kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15075 / TCHQ - GSQL 

V/v nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với hoạt động mua, bán hàng hóa thông qua kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  14 / 2014 / CV  ngày 25/11/2014 của Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên về việc nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với hoạt động mua, bán hàng hóa thông qua kho ngoại quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có đề nghị như sau:

  • Liên quan tới việc thực hiện pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam theo Thông tư  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kính chuyển công văn số  14 / 2014 / CV  của Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên tới Tổng cục Thuế để trả lời doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền.

  • Quan điểm của Tổng cục Hải quan: Kho ngoại quan là khu phi thuế quan, quan hệ của khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, kho ngoại quan là một địa điểm thuộc lãnh thổ Việt Nam. Việc chủ hàng nước ngoài có hoạt động mua, bán, chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan đồng nghĩa với việc lợi ích thu được từ hoạt động đó phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, trường hợp này phải được coi là có thu nhập tại Việt Nam và phải thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.