Open navigation

Công văn 15082/TCHQ-GSQL Việc tham gia ý kiến về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15082 / TCHQ - GSQL 

V/v TGYK về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Trả lời công văn số  7827 / TCT -  KK ngày 23/10/2014 của Tổng cục Thuế đề nghị tham gia ý kiến đối với trường hợp khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các nội dung theo báo cáo của Tổng cục Thuế tại công văn số  7827 / TCT -  KX và các tài liệu gửi kèm, liên quan đến vướng mắc về tờ khai hải quan xuất khẩu của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Gia Lai xem xét, kiểm tra các chứng từ, tài liệu do Công ty cung cấp, trường hợp có đủ cơ sở để chứng minh việc xuất khẩu hàng hóa (vật liệu, nguyên liệu) theo các tờ khai xuất khẩu là cho Công ty CP Sông Đà 4 nhưng được chỉ định giao hàng tại Lào và đã thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định, thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về khai hải quan theo quy định tại Điều 7 Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính phủ.

Đồng thời, việc sửa chữa đối với những tờ khai hải quan thủ công phát sinh tại thời điểm Thông tư số  194 / 2010 / TT - BTC  ngày 06/12/2010 có hiệu lực áp dụng không thực hiện được do không có quy định về việc sửa chữa tờ khai trong trường hợp khai sai tên người nhập khẩu tại ô chỉ tiêu số 2 tờ khai hải quan xuất khẩu theo Thông tư này; tờ khai điện tử phát sinh tại thời điểm Thông tư số  196 / 2011 / TT - BTC  ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực áp dụng không thực hiện được do hệ thống hải quan điện tử trước đây đã đóng lại kể từ ngày ngành Hải quan triển khai áp dụng hệ thống  VNACCS / VCIS  (ngày 01/4/2014). Do vậy, để có cơ sở xem xét, giải quyết thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào cho doanh nghiệp, đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan Hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất khẩu để có xác nhận việc xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp là cho đúng đối tác nhập khẩu theo hợp đồng (Công ty CP Sông Đà 4).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổng cục Thuế biết, tổng hợp.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.