Open navigation

Công văn 15092/TCHQ-TXNK Thu hồi Danh mục hàng hóa miễn thuế đã cấp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15092 / TCHQ - TXNK 

V/v thu hồi Danh mục hàng hóa miễn thuế đã cấp

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1875 / HQNA - NV  ngày 08/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc thu hồi Danh mục hàng hóa miễn thuế của Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã thu hồi toàn bộ Danh mục hàng hóa miễn thuế đã cấp cho Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam; theo đó, toàn bộ Danh mục hàng hóa miễn thuế đã cấp nêu trên không còn giá trị sử dụng trên toàn quốc (đính kèm công văn số  1875 / HQNA - NV ).


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.