Open navigation

Công văn 15149/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  15149 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn thuế hàng NK phục vụ nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học.

(Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời công văn số  127 / VLƯD  ngày 25/11/2014 của Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ nghiên cứu khoa học nhập khẩu theo tờ khai số 100197627241 ngày 11/11/2014 tại Chi cục hải quan Bắc Hà Nội. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 104, Điều 107 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan.


Căn cứ Mục 17 Điều 4 Phần I Thông tư  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì: Hàng hóa là máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.


Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số  3841 / HQHN - TXNK  ngày 12/12/2014.


Trường hợp lô hàng thiết bị và sách hướng dẫn dùng cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chế tạo thiết bị bay không người lái do Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị Khoa học nhập khẩu để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên lô hàng của Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học nhập khẩu theo tờ khai số 100197627241 nêu trên có thuế suất là 0% nên Tổng cục Hải quan không ban hành Quyết định miễn thuế nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ Hà Nội (để t/h);

  • Chi cục HQ Bắc HN (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.