Open navigation

Công văn 15228/TCHQ-GSQL Gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15228 / TCHQ - GSQL 

V/v gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  263 / CV - NEV - 2014  ngày 08/12/2014 của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam đề nghị được gửi hàng hóa của Công ty Shiseido Việt Nam (là DNCX) vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quyền của nhà đầu tư, khoản 4 Điều 22 Nghị định  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về kho ngoại quan; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số  3168 / HQBD - GSQL  ngày 16/12/2014 và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số  2957 / HQĐNa - GSQL  ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc cho phép Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam và Công ty Shiseido Việt Nam được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  880 / TCHQ - GSQL  ngày 20/02/2009 và công văn số  6358 /  TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục đưa hàng hóa là thành phẩm của DNCX gửi vào kho ngoại quan. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/03/2015.

  2. Về công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thuê kho để chứa hàng hóa của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/09/2006 của Chính phủ:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm 9 Điều 49 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.