Open navigation

Công văn 15274/TCHQ-GSQL Xác minh chứng từ tự chứng nhận xuất xứ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15274 / TCHQ - GSQL 

V/v xác minh chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công An.

Ngày 18/12/2014, Tổng cục Hải quan làm việc với Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công An về việc đề nghị xác minh tính xác thực đối với Giấy chứng nhận xuất xứ của thiết bị giám sát online trên 02 máy biến áp 500KV-900MVA bị sự cố tại Hiệp Hoà, Bắc Giang. Trên cơ sở nội dung làm việc và tài liệu gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong bộ hồ sơ gửi kèm là loại chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà sản  xuất /  xuất khẩu của Anh, Mỹ phát hành. Việt Nam và các nước trên chưa ký kết Hiệp định thương mại tự do. Do vậy, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ này không có giá trị hưởng ưu đãi đặc biệt mà chỉ để tham khảo hoặc để người sản  xuất /  xuất  khẩu /  nhập khẩu chứng minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá.

    Ngoài ra, trong bộ hồ sơ gửi kèm không có tờ khai hải quan và vận tải đơn nên Tổng cục Hải quan chưa rõ các nội dung liên quan đến mặt hàng này để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho việc điều tra như: thời điểm nhập khẩu, xuất xứ khai báo, mã số HS của hàng hoá, tuyến đường vận chuyển, mức thuế suất được áp dụng.

    Về việc xác minh tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trên, đề nghị liên hệ tới Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), cơ quan đầu mối về xuất xứ của Việt Nam để hỗ trợ kiểm tra.

  2. Về Giấy chứng nhận chất lượng  (C / Q) : Theo quy định hiện hành thì Giấy chứng nhận chất lượng không phải là chứng từ bắt buộc phải nộp cho cơ quan Hải quan trong bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Cục biết./.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.