Open navigation

Công văn 15284/TCHQ-GSQL Nhập khẩu máy trò chơi điện tử


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  15284 / TCHQ - GSQL 

V/v nhập khẩu máy trò chơi điện tử

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Trong quá trình thực hiện Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, cơ quan hải quan gặp một số vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử. Tổng cục Hải quan xin được trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:


Căn cứ Mục VI Phụ lục II Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng “Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc” thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được quy định hình thức quản lý là: Quy định điều kiện (về thiết bị, về các chương trình được cài đặt); Doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh theo Quyết định số  32 / 2003 / QĐ - TTg  ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ được phép nhập khẩu (nay là Nghị định  86 / 2013 / NĐ - CP) .


Về điều kiện nhập khẩu “Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc” đã được Bộ Văn hóa, Thông tin quy định tại Thông tư số  48 / 2006 / TT - BVHTT  ngày 5/5/2006 hướng dẫn Nghị định  12 / 2006 / NĐ - CP , theo đó, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm 2.7, phần II, Mục C Thông tư  48 / 2006 / TT - BVHTT  trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan cửa khẩu. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  (Nghị định thay thế Nghị định  12 / 2006 / NĐ - CP ). Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số văn bản trả lời doanh nghiệp  (3297 / BVHTTDL - KHTC  ngày 23/9/2014,  3095 / BVHTTDL - KHTC  ngày 08/9/2014...) trong đó có nội dung: “việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử cần phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu. Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với giấy tờ chứng minh hồ sơ nguồn gốc hàng hóa là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan”.


Mặt khác, ngày 16/9/2914; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số  3215 / BVHTTDL - KHTC  gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan Bình Dương trong đó có nêu : “Đối với máy trò chơi điện tử loại khác mà người tham gia có thể trúng thưởng bằng xèng (chỉ được tích điểm để cộng thưởng bằng hiện vật giá trị nhỏ mang tính động viên, khích lệ như đồ chơi thú bông, bánh kẹo...và không phải loại máy trò chơi hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của Nghị định số  86 / 2013 / NĐ - CP  thì không phải là “máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dụng cho trò chơi ở sòng bạc - kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài”.

Như vậy, nội dung hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử tại các văn bản nêu trên là chưa thống nhất và không phù hợp với hình thức quản lý đối với mặt hàng máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng được quy định tại Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP .


Để có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộ làm rõ một số nội dung sau:


  1. Mặt hàng máy trò chơi điện tử kể cả máy trò chơi điện tử không cài đặt chương trình trả thưởng có thuộc nhóm mặt hàng “Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi sòng bạc” theo Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  hay không?


  2. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Danh mục hàng hóa (có kèm mã số HS) các loại máy trò chơi điện tử thuộc nhóm mặt hàng “Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi sòng bạc” quy định tại điểm 3 Mục VI Phụ lục II Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


  3. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của quý Bộ để doanh nghiệp và cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện thống nhất.


Tổng cục Hải quan xin được trao đổi và mong sớm nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ về vướng mắc nêu trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để b/c);

  • Cục Hải quan Bình Dương (thay  tr / l) ;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.