Open navigation

Công văn 1683/GSQL-GQ1 Thủ tục xuất khẩu khoáng sản


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1683 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số  2038 / HQAG - NV  ngày 26/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về thủ tục xuất khẩu khoáng sản, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục Hải quan tỉnh An Giang nêu tại công văn dẫn trên. Trong khi chưa có hướng dẫn khác, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số  7971 / TCHQ - GSQL  ngày 23/12/2013 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết, thực hiện./.


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.