Open navigation

Công văn 18543/BTC-TCHQ Giá tính thuế ô tô nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  18543 / BTC - TCHQ 

V/v giá tính thuê ô tô NK

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số  3653 / HQHCM - TXNK  ngày 13/10/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xét khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn tại hợp đồng số  2013 / DDSG  ngày 18/11/2013, phụ lục hợp đồng số 2014 - DDSG ngày 19/2/2014, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại công văn nêu trên của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì 04 chiếc xe nhập khẩu tại tờ khai số  876 / NKD  và số  877 / NKD  ngày 04/12/2013 thuộc lô hàng nhập khẩu đầu tiên có ngày xuất khẩu trước ngày ký kết hợp đồng nhưng cùng trong một giao dịch tại hợp đồng số  2013 / DDSG  ngày 18/11/2013, phụ lục hợp đồng số 2014 - DDSG ngày 19/2/2014 với số xe còn lại nên xét nội dung giải trình nguyên nhân chậm trễ của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu và hồ sơ kèm theo của doanh nghiệp để xử lý giá tính thuế số xe ô tô nhập khẩu thuộc hợp đồng số  2013 / DDSG  ngày 18/11/2013, phụ lục hợp đồng số 2014 - DDSG ngày 19/2/2014 nếu hồ sơ nhập khẩu 04 xe ô tô nêu trên thỏa mãn các điều kiện còn lại quy định tại điểm 2.2.4 Khoản 2 Điều 14 Thông tư số  205 / TT - BTC  ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.