Open navigation

Công văn 18757/BTC-QLG ngày 23/12/2014 Tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô

BỘ TÀI CHÍNH
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18757 /BTC-QLG

V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong thời gian vừa qua, giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu (tính đến ngày 22/12/2014 giá xăng đã giảm 6.330 đ/lít, giá dầu đã giảm 5.970 đ/lít so với đầu năm 2014). Qua theo dõi và tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy, đến nay nhiều doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô đã thực hiện giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá với Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính địa phương; tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô chưa thực hiện kê khai giảm cước theo xu hướng giảm giá xăng dầu.

Để tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô, tiếp theo văn bản số 16176/BTC-QLG ngày 06/11/2014, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước tại địa phương. Đối với các đơn vị chưa thực hiện kê khai giảm giá cước, có văn bản yêu cầu yêu cầu các đơn vị này phải tính toán lại giá thành vận tải và kê khai giảm giá cước phù hợp với biến động giảm giá nhiên liệu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và cơ quan Thuế tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 16176/BTC-QLG ngày 06/11/2014 và công văn số 14185/BGTVT-VT ngày 07/11/2014.

Đối với các đơn vị chưa thực hiện kê khai giá, cơ quan chủ trì tiếp nhận kê khai giá cước có văn bản yêu cầu các đơn vị phải tính toán chi phí nhiên liệu trong giá thành để kê khai giảm giá cước vận tải theo xu hướng giảm giá nhiên liệu, trường hợp quá thời hạn quy định mà các đơn vị này không thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá nhiên liệu, xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Đối với các đơn vị đã kê khai giảm giá cước, yêu cầu các đơn vị này tiếp tục tính toán lại giá thành vận tải theo xu hướng giảm giá nhiên liệu để kê khai lại theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TT (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở GTVT;
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Hiếu

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.