Open navigation

Công văn 119/LĐTBXH-BHXH Cách tính lương hưu


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  119 / LĐTBXH - BHXH 

V/v cách tính lương hưu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty hợp danh công nghệ tàu thủy (STC) 

Số 215 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số  310 / 2014 / CV - STC  ngày 29/12/2014 của Công ty hợp danh công nghệ tàu thủy (STC) kiến nghị về cách tính mức bình quân tiền lương tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc tính mức bình quân tiền lương tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại điểm c khoản 1, 2, 3 Điều 31 Nghị định số  152 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/12/2006 của Chính phủ và khoản 6 mục IV Thông tư số  03 / 2007 / TT - BLĐTBXH  ngày 30/01/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số  19 / 2008 / TT - BLĐTBXH  ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên và quyết định số  3131 / QĐ - BHXH  ngày 25/8/2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với ông Nguyễn Nam Tuấn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng tính mức bình quân tiền lương tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với ông Nguyễn Nam Tuấn là đúng quy định.

Đề nghị Công ty hợp danh công nghệ tàu thủy căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên giải thích để ông Nguyễn Nam Tuấn biết và thực hiện./.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘITrần Thị Thuý Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.