Open navigation

Công văn 91/BHXH-CĐBHXH Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  91 / BHXH - CĐBHXH 

V/v hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Căn cứ Công văn số  4653 / BHXH - TCKT  ngày 01/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung như sau:


 1. Kể từ ngày 01/02/2015 các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi nộp hồ sơ để quyết toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì ở cột D của Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70a-HD) bắt buộc phải có chữ ký nhận trợ cấp của người lao động (đối với trường hợp nhận bằng tiền mặt); trường hợp chi trả tiền trợ cấp cho người lao động thông qua tài khoản ngân hàng đề nghị ghi chuyển khoản không cần có chữ ký nhận của người lao động.


 2. Đối với những trường hợp các đơn vị sử dụng lao động đã được cơ quan BHXH TP.HCM quyết toán hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe nhưng quá 12 tháng người lao động chưa nhận tiền trợ cấp thì thực hiện như sau:


 • Lập danh sách người lao động chưa nhận trợ cấp chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Đính kèm theo mẫu) gửi cơ quan BHXH, đồng thời chuyển nộp số tiền trợ cấp chưa chi về tài khoản của cơ quan BHXH (đối với các đơn vị tham gia BHXH tại BHXH TP.HCM) như sau:


  Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Số tài khoản: 1700202902016

  Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh


 • Sau khi đã chuyển số tiền chưa chi trả trợ cấp về cơ quan BHXH, nếu người lao động có yêu cầu đến nhận tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì đơn vị viết Giấy giới thiệu nêu rõ lý do, hướng dẫn người lao động liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại trợ cấp (Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ).

(Lưu ý: Đối với các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH tại các BHXH Quận, huyện thì nộp số tiền chưa chi trả trợ cấp vào tài khoản của các BHXH Q-H và hướng dẫn người lao động đến nhận lại tiền trợ cấp khi có yêu cầu tại các BHXH Q-H có liên quan).


Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động biết để thực hiện. (Đính kèm Công văn 4653)


Trân trọng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng KHTC; Phòng TN&QLHS;

 • BHXH các Q-H;

 • Ban Biên tập Website;

 • Lưu VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Đăng Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.