Open navigation

Công văn 116/TCHQ-TXNK Phân loại thép mạ màu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  116 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại thép mạ màu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Hiệp hội thép Việt Nam.

(Số 91, Đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội)


Ngày 27/10/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số  12940 / TCHQ - TXNK  đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam cung cấp thông tin về phương pháp gia công, quét vécni và phủ plastic, đồng thời mô tả quá trình sản xuất mặt hàng mạ kẽm (hoặc mạ nhôm kẽm) nêu trên để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn chính xác mã số của mặt hàng thép sơn phủ mạ (thép mạ màu) theo kiến nghị của Hiệp hội thép Việt Nam và Công ty TNHH NS Bluescope. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được công văn trả lời.


Đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam cung cấp thông tin nêu trên trước ngày 16/01/2015 để Tổng cục Hải quan có cơ sở xử lý.


Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội thép Việt Nam biết và cảm ơn sự phối hợp của Hiệp hội./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam;

(Lầu 9 Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TPHCM)

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.