Open navigation

Công văn 227/TCHQ-GSQL Hàng tạm nhập - tái xuất chuyển đổi mục đích sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  227 / TCHQ - GSQL 

V/v hàng tạm nhập-tái xuất chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  4587 / HQHCM - GSQL  ngày 22/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trong trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm tra thực tế lô hàng. Trong văn bản cần nêu rõ tỷ lệ kiểm tra, các nội dung cần làm rõ. Kết thúc việc kiểm tra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng theo loại hình nhập kinh doanh. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ công văn trả lời của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để cập nhật kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên hệ thống theo quy định


Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ tỉnh Quảng Nam (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.