Open navigation

Công văn 271/TCHQ-GSQL Nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu phi thuế quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  271 / TCHQ - GSQL 

V/v nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu PTQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ


Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp nêu vướng mắc khi thực hiện Thông báo số  2527 / TB - BKHCN  ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu vào nội địa từ khu phi thuế quan, cụ thể như sau:


Hiện nay có một số doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất có nhu cầu thanh lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hình thức bán vào nội địa. Căn cứ quy định tại Nghị định  29 / 2008 / NĐ - CP  ngày 14/3/2008 và Nghị định số  164 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa này là quan hệ xuất nhập khẩu, khi đó doanh nghiệp trong nội địa phải mở tờ khai nhập khẩu, áp dụng chính sách thuế, chính sách mặt hàng tại thời điểm mở tờ khai.


Vậy, trường hợp doanh nghiệp trong nội địa nhập khẩu hàng hóa do DNCX thanh lý như trên có áp dụng hướng dẫn tại Thông báo số  2527 / TB - BKHCN  không vì thực tế những hàng hóa này đã được nhập khẩu và sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam?


Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp thống nhất thực hiện.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP.HCM (thay t/l);

  • Công ty TNHH MTV PungKook Bến Tre (thay t/l);

    Lô E4, E5, E10, E11 KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.