Open navigation

Công văn 275/BTC-TCHQ Chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  275 / BTC - TCHQ 

V/v chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Trả lời công văn số  47 / 2014 / HCTQ  ngày 17/11/2014 của Công ty Cổ phần Scavi và công văn số  92 / 2014 / SCAVI  ngày 17/11/2014 của Công ty Scavi Huế về việc xin miễn cung cấp, liệt kê chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  khi nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Những vướng mắc khó khăn doanh nghiệp nêu tại công văn trên; từ ngày 01/01/2015 thực hiện Luật Hải quan sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, khi đó Bộ Tài chính đồng ý với kiến nghị của doanh nghiệp, cụ thể:


Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, không tiêu thụ trong nước thì hồ sơ hoàn thuế không thu thuế không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.


Trường hợp có nghi vấn thì sau khi thực hiện xong việc hoàn thuế, không thu thuế, chuyển hồ sơ cho Chi cục kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra theo quy định.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - BTC;

  • Công ty Cổ phần Scavi (thay  tr / lời) ;

    (Đ/c: KCN Biên Hòa 2, Lô 14, Đường 19A, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

  • Công ty Scavi Huế (thay  tr / lời) ;

    (Đ/c: KCN Phong Thu, Phong Điền, TT Huế)

  • Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.