Open navigation

Công văn 321/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  321 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.


Ngày 09/12/2014, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính có công văn số  14655 / TCHQ - TXNK  trao đổi ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông về vướng mắc liên quan đến việc phân loại, áp dụng mã số đối với mặt hàng hộp nối cáp quang do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư TM Công nghiệp Việt Á nhập khẩu.


Để cơ sở xác định đúng bản chất hàng hóa, giúp cho việc phân loại được chính xác, Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ về mặt hàng hộp nối cáp quang theo mô tả tại công văn số  14655 / TCHQ - TXNK  nêu trên.


Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.