Open navigation

Công văn 404/TCHQ-TXNK Phân loại trước mặt hàng xuất nhập khẩu là bộ trung chuyển cáp mạng máy vi tính


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 404 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại trước mặt hàng XNK

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP Đầu tư & Phát triển CN Quốc gia ADG.

(Đ/c: Số 42 - 44 Ngụy Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 010012015 ngày 06/01/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG (Công ty) về việc phân loại mặt hàng bộ trung chuyển cáp mạng máy vi tính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Trường hợp Công ty yêu cầu xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nộp hồ sơ và thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC nêu trên. Cụ thể như sau:


“2. Hồ sơ xác định trước mã số


 1. Đơn đề nghị xác định trước mã số (theo mẫu số 01 / XĐTMS / 2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này): 01 bản chính;


 2. Hợp đồng mua bán với nước ngoài theo quy định hiện hành của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị xác định trước mã số trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;


 3. Tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính;


 4. Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa: 01 bản chụp;


  đ) Mẫu hàng hóa đối với trường hợp phải có mẫu hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;


 5. Bảng kê các tài liệu của hồ sơ xác định trước mã số: 01 bản chính.


3. Thủ tục xác định trước mã số


 1. Đối với tổ chức, cá nhân có đề nghị xác định trước mã số:

  1. Điền đủ các thông tin vào Đơn đề nghị xác định trước mã số (theo mẫu số 01 / XĐTMS / 2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).


  2. Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đề nghị Xác định trước mã số, trong thời hạn ít nhất 90 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng;


  3. Cung cấp, bổ sung tài liệu, thông tin nhằm làm rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu;


  4. Thông báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu rõ lý do, ngày, tháng, năm, có sự thay đổi.


  5. Đề nghị Tổng cục Hải quan gia hạn áp dụng văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số trong trường hợp hết thời hạn có hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số nhưng không có thay đổi về thông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa và quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số.


Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG gửi hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được xác định trước mã số hàng hóa./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.