Open navigation

Công văn 491/BTC-TCHQ Đưa hàng về bảo quản


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  491 / BTC - TCHQ 

V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014 và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện.


Ngày 29/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số  19046 / BTC - TCHQ  hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan năm 2014.


Về nội dung mang hàng về bảo quản theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Hải quan 2014, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ công văn số  15269 / BTC - TCHQ  ngày 07/11/2013 và công văn số  15605 / BTC - TCHQ  ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản.


Hướng dẫn này tạm thời thực hiện đến khi có văn bản mới điều chỉnh.


Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.