Open navigation

Công văn 9631/BYT-KHTC Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  9631 / BYT - KHTC 

V/v Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế đề nghị ghi mã số HS hàng hóa và công bố theo quy định

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Triển khai thực hiện Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành:

Theo nguyên tắc quản lý và yêu cầu cụ thể hóa danh mục hàng hóa theo mã HS quy định tại phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Y tế theo từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành đã thực hiện rà soát, xây dựng danh mục hàng hóa nhập khẩu và áp mã HS cho hàng hóa theo Biểu thuế xuất nhập khẩu nhưng chưa công bố, cụ thể gồm các danh mục:

 1. Danh mục hàng hóa nguyên liệu làm thuốc dùng cho người nhập khẩu vào Việt Nam.

 2. Danh mục hàng hóa mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

 3. Danh mục hàng hóa thuốc thành phẩm dạng phối hợp nhập khẩu vào Việt Nam.

 4. Danh mục hàng hóa thuốc thành phẩm dạng đơn chất nhập khẩu vào Việt Nam.

 5. Danh mục hàng hóa thuốc bán thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

 6. Danh mục hàng hóa dược liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

 7. Danh mục hàng hóa nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu và chất chiết từ dược liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

 8. Danh mục hàng hóa tinh dầu làm thuốc nhập khẩu vào Việt Nam.

 9. Danh mục trang thiết bị y tế chưa qua sử dụng nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

 10. Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

 11. Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành an toàn thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

(chi tiết tên sản phẩm, hàng hóa theo danh mục và gán mã HS hàng hóa đính kèm)

Căn cứ vào quy định của Luật Hải quan có hiệu lực từ 01/01/2015 thì việc ghi mã HS theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ do cơ quan Hải quan thực hiện và công bố. Bộ Y tế xin cung cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và đề nghị Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính thống nhất danh mục, thực hiện áp mã HS hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế nêu trên trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và công bố theo quy định.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Phạm Lê Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.